หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  โครงสร้าง จะปรากฏตาม URL ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู บุคลากร  ผู้บริหาร URL ที่ 2
3. เลือกเมนู บุคลากร  หัวหน้าส่วนราชการ URL ที่ 3
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  อำนาจหน้าที่ URL ที่ 2
3. เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ URL ที่ 3
4. เปิดไฟล์ URL ที่ 4
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู แผน  แผนพัฒนาท้องถิ่น URL ที่ 2
3. เลือกหัวข้อ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม URL ที่ 3 และมีไฟล์รายละเอียดแผนฯแนบอีก 5 ไฟล์
4. เปิดไฟล์ (ประกาศใช้แผนฯ และส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน) URL ที่ 4
5. เปิดไฟล์แนบ3 (รายละเอียดโครงการพัฒนา) URL ที่ 5
   -ไฟล์แนบ1 (ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
   -ไฟล์แนบ2 (ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ)
    -ไฟล์แนบ4 (รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน)
   -ไฟล์แนบ5 (ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  ติดต่อ URLที่2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง URLที่ 2
3. เลือกหัวข้อ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร URL ที่ 3
4. เปิดไฟล์ URL ที่ 4
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ URLที่ 2
3. เลือกหัวข้อ ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีฯ URL ที่ 3
4. เปิดไฟล์ URL ที่ 4
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู บริการประชาชน  กระดานสนทนา URLที่ 2
o9 Social Network https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.facebook.com/peopl... 1.Facebook อยู่มุมบนขวาของเว็บไซต์
2.คลิกเปิด Facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... https://www.bangkrathum.go.th/... 1. เข้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ระเบียบ  ประกาศ URLที่ 2
3. เลือกหัวข้อ ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ URL ที่ 3
4. เปิดไฟล์ URL ที่ 4
 
  (1)     2      3      4      5